Facebook Instagram
To jeszcze nie wszystko ;)

Regulamin obiektu/ Regulamin

Dokonując rezerwacji w Hotelu Liptakówka*** akceptują Państwo poniższy Regulamin. Regulamin obiektu/ Regulamin


 

REGULAMIN HOTELU LIPTAKÓWKA***

§1

Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy , iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

§2

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 kończy o godzinie 11.00
W przypadku zmian turnusów zastrzegamy sobie prawo do dwu godzinnego opóźnienia przy oddawaniu pokoi

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§4

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§5

Opłaty za zakwaterowanie w Hotelu oraz wyżywienie określa „ Cennik usług Hotelu” znajdujący się na stronie www.liptakowka.com

§6

Odstąpienie od Umowy

W przypadku wcześniejszej rezerwacji(również przy użyciu rezerwacji on-line) stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu(Hotel ma prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa - rejestracja środków 30%). Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji.
W przypadku anulowania rezerwacji przed planowanym przyjazdem, zadatek przepada, zadatek jest bezzwrotny.
W przypadku nie pojawienia się Gościa w Hotelu Hotel podtrzymuje rezerwację do 24h od najbliższej, możliwej godziny zakwaterowania tj.do godziny 15.00 dnia następnego.

§7

Za nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 80% wartości usługi noclegowej.

§8

Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

§9

Goście Hotelu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji Hotelu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.

§10

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Hotelu.

§11

W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

§12

Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 20.00.

§13

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostana obciążeni kosztami naprawy.Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach tj.:szaf, łóżek, sof, biurek, toaletek itp.Przesuwanie mebli bez zgody Zarządu Hotelu grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.

§14

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

§15

W przypadku zagubienia lub zniszczenia (złamania) karty lub kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 PLN.

§16

W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, pokój jest sprzątany codziennie.

§17

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.

§18

Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

§19

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi natychmiastową reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
 • bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§20

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 • Przechowanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 • Przechowanie sprzętu sportowego.

§21

Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§22

W obiekcie zabronione jest:

 • Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
 • Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami Hotelu) w pokojach bez zgody kierownictwa.
 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 • Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 • Chodzenie w butach narciarskich po Hotelu oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§23

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu Hotel nałoży karę w wysokości 400,00PLN (gość zostanie obciążony przy wykwaterowaniu).

§24

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Hotelu.

§25

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§26

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.

§27

Regulamin Hotelu i usług gastronomicznych podaje sie do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.liptakowka.com w drodze indywidualnego zapoznania sie przez Klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW HOTELU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
Regulamin dotyczy Hotelu Liptakówka jak również Domu Wypoczynkowego Liptakówka.

§28

Reklamacja
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w
jakości świadczonych przez Hotel usług, które rozpoznawane będą zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu, reklamacje można również zgłosić
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupyliptakowka@gmail.com jak również
pod numerem telefonu +48 18 26 535 70, a także pocztą. Podmiotem
odpowiedzialnym za świadczenie usług jest: LIPTAKÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (adres: ul.
Środkowa 169A, 34-405 Białka Tatrzańska), 
KRS: 0001046022, REGON: 525818398, NIP: 7361745009
3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu
uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług, reklamacje w formie pisemnej po wyjeździe Gości nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku sprzedaży towarów w razie braku zgodności Towaru z zawartą Umową
Sprzedaży, Gość będący osobą fizyczną dokonującą zakupów niezwiązanych
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego lub będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów
związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie
posiadających dla Gościa charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta. Reklamację
składa się na adresy i do podmiotu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Hotel ponosi odpowiedzialność za brak zgodności sprzedanych towarów z Umową
Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez
Sprzedawcę, jest dłuższy.
6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży Gość może żądać jego naprawy
lub wymiany.
7. Hotel może dokonać wymiany, gdy Gość żąda naprawy, lub Towar może dokonać
naprawy, gdy Gość żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z
Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Gościa jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Hotelu.
8. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
Hotelu, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową
Sprzedaży.
9. W wypadkach określonych Ustawą, w przypadku, gdy Towar jest niezgodny z
Umową Sprzedaży, Gość może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
a) Hotel odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży z
uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne
koszty z tym związane,
b) Hotel nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w
rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Gościa o
braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych
niedogodności dla Gościa, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim
Gość go nabył;
c) pomimo prób podejmowanych przez Hotel w celu doprowadzenia Towaru do
zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,
d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego
skorzystania z pozostałych środków ochrony;
e) z oświadczenia Hotelu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez
nadmiernych niedogodności dla Gościa.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od
dnia jej zgłoszenia.

 

 

Polityka Prywatności Hotel Liptakówka*** 

Zasady ogólne

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.liptakowka.com.Przeglądając serwis internetowy Hotelu Liptakówka*** w Białce Tatrzańskiej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) Hotel Liptakówka*** obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu.

Dane osobowe

Wszystkie dane umieszczone w bazie hotelu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych".

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są

LIPTAKÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL.ŚRODKOWA 169A, 34-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA

NIP 7361745009, KRS 0001046022

W czasie korzystania z serwisów należących do Hotelu Liptakówka*** możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel Liptakówka*** również, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu jak świadczeń usług w hotelu oraz określonego celu zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).

 

Podczas korzystania z witryny Hotelu Liptakwka*** oraz wewnętrznej sieci internetowej social wi-fi możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z wewnętrznej sieci internetu bezprzewodowego, z niektórych części serwisu www, w tym do prenumeraty newsletter. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi najnowszy newsletter.

Użytkownicy korzystający z serwisu Hotel Liptakówka*** pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny Hotel Liptakówka*** mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

 

Zamawianie usług

Subskrypcja newsletter i dołączenie do wewnętrznej sieci social wi-fi, wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania prenumeratorom newsletter treści o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym.

Prenumerata może zostać w każdej chwili przerwana przez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze.

Witryna Hotelu Liptakówka*** nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

 

Bezpieczeństwo

Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Hotel Liptakówka***zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Hotel Liptakówka*** rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Hotelu Liptakówka***.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Hotelu Liptakówka*** .

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

 


Linki do stron osób trzecich

Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli zostały zamieszczone w treści serwisu to wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Hotel Liptakówka*** nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.


 

 

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail:biuroliptakowka@gmail.com 

 

Pliki cookies

Strona internetowa www.liptakowka.com używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.liptakowka.com plików „cookies”.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służąe do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowego.
Za pomocą „cookies” dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika, sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.

Dla Państwa wygody strona www.liptakowka.com używa plików "cookies" i podobnych technologii  m.in. po to, by dostosować się do potrzeb użytkowników w celach reklamowych i statystycznych.

Pliki "cookies" stosowane na stronie www.liptakowka.com nie przechowują żadnych danych osobowych.

Po co korzystamy z plików „cookies”?

- dostosowujemy zawartość stron internetowych do preferencji użytkownika,

- tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

- utrzymujemy sesję użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

- pliki „cookies” wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords, Analytics,

- w sondach/ankietach blokujemy możliwość wielokrotnego oddania głosu.

Poziom ochrony przed "cookies" ustawia się w każdej przeglądarce.

Poziom ochrony "cookies" można ustawić w swojej przeglądarce internetowych – aż do całkowitego blokowania plików "cookies". Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwić niektóre funkcjr strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego

Zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu Liptakówka***.