To jeszcze nie wszystko ;)

Regulamin dla Gości Hotelowych

Dokonując rezerwacji w Hotelu Liptakówka*** akceptują Państwo poniższy Regulamin. Regulamin obiektu


 

Zarząd Hotelu będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

§1

Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy , iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

§2

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 kończy o godzinie 11.00
W przypadku zmian turnusów zastrzegamy sobie prawo do dwu godzinnego opóźnienia przy oddawaniu pokoi

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§4

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§5

Opłaty za zakwaterowanie w Hotelu oraz wyżywienie określa „ Cennik usług Hotelu” znajdujący się na stronie www.liptakowka.com

§6

W przypadku wcześniejszej rezerwacji(również przy użyciu rezerwacji on-line) stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu(Hotel ma prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa - rejestracja środków 30%). Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji, istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji.
W przypadku anulowania lub zmiany daty rezerwacji w czasie krótszym niż siedem dni przed planowanym przyjazdem, możliwość wykorzystania zadatku w terminie 6 miesięcy przepada, zadatek jest bezzwrotny.
W przypadku nie pojawienia się Gościa w Hotelu Hotel podtrzymuje rezerwację do 24h od najbliższej, możliwej godziny zakwaterowania tj.do godziny 15.00 dnia następnego.

§7

Za nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 80% wartości usługi noclegowej.

§8

Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

§9

Goście Hotelu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji Hotelu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.

§10

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Hotelu.

§11

W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

§12

Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 20.00.

§13

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostana obciążeni kosztami naprawy.Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach tj.:szaf, łóżek, sof, biurek, toaletek itp.Przesuwanie mebli bez zgody Zarządu Hotelu grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.

§14

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

§15

W przypadku zagubienia lub zniszczenia (złamania) karty lub kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 PLN.

§16

W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, pokój jest sprzątany codziennie.

§17

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.

§18

Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

§19

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi natychmiastową reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
 • bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§20

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 • Przechowanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 • Przechowanie sprzętu sportowego.

§21

Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§22

W obiekcie zabronione jest:

 • Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
 • Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami Hotelu) w pokojach bez zgody kierownictwa.
 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 • Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 • Chodzenie w butach narciarskich po Hotelu oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§23

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu Hotel nałoży karę w wysokości 400,00PLN (gość zostanie obciążony przy wykwaterowaniu).

§24

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Hotelu.

§25

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§26

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.

§27

Regulamin Hotelu i usług gastronomicznych podaje sie do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.liptakowka.com w drodze indywidualnego zapoznania sie przez Klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW HOTELU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
Regulamin dotyczy Hotelu Liptakówka jak również Domu Wypoczynkowego Liptakówka.

 

 

Hotel Liptakówka*** przyjmuje Gości wraz z  ich pupilami - zwierzętami domowymi. Przyjęcie pod nasz dach czworonoga powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju. 

1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu 

2. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 30 zł za dobę. 

3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w hotelu. 

4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie. Hotel przyjmuje tylko psy małych ras typu Yorkshire Terrier.

 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy muszą być  wyprowadzane na smyczy i  w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. 

6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci. 

7. Właściciele psów muszą posiadać posłanie. 

8. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel, jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.

 9.Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu hotelu.

10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia. 

11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z hotelu. 

12. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.